Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

 

SZCZĘŚLIWY TRAF - REGULAMIN

GIMNAZJUM IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W SŁAWKOWICACH

 1. Losowanie „szczęśliwego trafu” przeprowadzane jest codziennie rano przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. „Szczęśliwy traf” jest podawany do wiadomości uczniów na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego  (przy pokoju nauczycielskim).
 3. Uczeń, który wylosował „szczęśliwy traf” , zwolniony jest tego dnia z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.
 4. „Szczęśliwy traf” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 5. Nauczyciel może złamać zasadę „szczęśliwego trafu”, jeśli ocena z odpowiedzi (ustnej lub pisemnej)  jest mu niezbędna do wystawienia proponowanej oceny semestralnej lub rocznej lub gdy podczas godziny lekcyjnej zachowanie ucznia zostanie negatywnie ocenione.
 6. Posiadanie „szczęśliwego trafu” nie zwalnia ucznia z :
  1. Obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji
  2. Zapowiedzianych sprawdzianów
  3. Zapowiedzianych kartkówek
  4. Zadania domowego
 7. Na własną prośbę  uczeń może zrezygnować z przywilejów „szczęśliwego trafu”
 8. Uczeń posiadający ,,szczęśliwy traf” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. „Szczęśliwy traf” nie chroni go od uwag za złe zachowanie.
 9. Przywilej „szczęśliwego trafu” traci ważność z końcem wszystkich lekcji.
 10. „Szczęśliwy traf” nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

Samorząd Uczniowski                                                                                       Dyrekcja