Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Misja Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wartościami humanistycznymi, opartymi na chrześcijańskich podstawach. Ukazujemy postać naszego patrona ks. Karola Wojtyły jako wzór do naśladowania. Wychowujemy w duchu poszanowania praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka. Uczymy życia zgodnego z wartościami moralnymi, tolerancji, patriotyzmu, solidarności. Wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze mają na względzie  dobro podopiecznych, zapewniając im wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Kształcimy uczniów kompetentnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Jesteśmy szkołą zapewniającą możliwość rozwijania zainteresowań sportowych oraz aktywnie funkcjonującą w środowisku lokalnym. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne techniki nauczania, propagując zdrowy styl życia i kulturę fizyczną. Przygotowujemy młodzież do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami, wspierając ich w procesie wychowania młodego człowieka, który będzie umiał odnaleźć się w świecie współczesnym. Bierzemy pod uwagę potrzeby i  oczekiwania środowiska lokalnego oraz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Przeprowadzamy wewnętrzną ewaluację jakości pracy szkoły, a wyniki tej ewaluacji  wykorzystujemy we wszystkich obszarach działalności gimnazjum.

Chcemy, aby nasi uczniowie:

  • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
  • mieli świadomość życiowej użyteczności nauki
  • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości
  • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
  • umieli tworzyć w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Osiągnięcie przez ucznia pełni rozwoju osobistego jest możliwe tylko wtedy, gdy zapewnimy mu sprzyjające warunki i środowisko wychowawcze.

Nauczyciel mądrze towarzyszy uczniowi w jego drodze do doskonalenia osobowości, zdobywania wiedzy i kluczowych kompetencji. Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach powinien kończyć człowiek, który osiągnął odpowiednią do swojego wieku dojrzałość moralną, intelektualną, emocjonalną, społeczną oraz nabył następujące KOMPETENCJE:

społeczno-obywatelskie - zna zasady zgodnego współżycia w społeczeństwie i rozumie potrzebę ich stosowania; zna geografię, historię, walory przyrodniczo-krajoznawcze ojczyzny, jej dorobek kulturalny i cywilizacyjny, jest świadomy swojego miejsca w społeczeństwie i państwie oraz obywatelskich obowiązków, szanuje wspólne dobro;

polityczne - posiada wiedzę o świecie w ujęciu historycznym, geopolitycznym i ekonomicznym; ma wiedzę o ustrojach, organizacjach oraz strukturach państw, zna zasady współistnienia społeczeństw i rolę zachodzących między nimi relacji;

komunikacyjne – precyzyjnie wyraża myśli w języku ojczystym, porozumiewa się w języku angielskim i niemieckim, zna i stosuje nowoczesne techniki komunikacji;

logiczne i rachunkowe – rozumie relacje logiczne zachodzące we współczesnym świecie, zna, rozumie i potrafi stosować zasady logiki, matematyki i fizyki we współczesnym świecie;

etyczno- moralne – potrafi dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim zasadami moralnymi i etycznymi, jest świadom różnorodności wartości i postaw, jest zdolny do świadomego wyboru poglądów i wartości, dostrzega konsekwencje takich wyborów, potrafi uzasadnić własne zdanie, jego wielkim autorytetem jest patron gimnazjum ks. Karol Wojtyła, jest asertywny i kreatywny w działaniu, potrafi współpracować w grupie, jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych;

estetyczno- kulturalne –jest dojrzałym i krytycznym odbiorcą dzieł kultury i sztuki, ma potrzebę obcowania z pięknem na co dzień;

prozdrowotne– jest sprawny fizycznie, potrafi dbać o swoją kondycję fizyczną, rozumie potrzeby organizmu niezbędne do harmonijnego rozwoju, potrafi rozpoznać, nazwać i rozmawiać o swoich emocjach oraz zapanować nad nimi; zna związek pomiędzy zdrowiem a środowiskiem życia, zna podstawowe zależności ekologiczne i konsekwencje rozwoju cywilizacji, prowadzi higieniczny tryb życia;